Finanční arbitr - možnost řešení mimosoudních sporů

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem
spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného
mimosoudního orgánu - finančního arbitra.

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.

Co finanční arbitr dělá?

Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak
k rozhodování těchto sporů příslušný český soud, mezi:

a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních
služebi– například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor
zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,

b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného s některými
provozovateli veřejné dopravy,

c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěruii - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové
smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,

d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a
spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního
investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnostiiii - například spor
zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.

Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.

Kdo je finanční arbitr ?

Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 2003iv pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státuv, která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra financí.


Jak mohu služeb finančního arbitra využít?

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele)
(viz vzor návrhu). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou,
v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové
schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.

K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář -
http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.

Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?

Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré
náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení
zahájeno.

Jak finanční arbitr v řízení postupuje?

Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně,
spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řáduvi.

Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné
prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy
účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím
finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.

Kde se dozvím více?

Kontakt
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon : 257 042 094
fax : 257 042 089
e-mail : arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka : http://www.financniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka : qr9ab9x

 

--------------------------------------------------

i) např. zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech
(zákon o platebním styku), který byl nahrazen zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů

ii) např. zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. nebo
zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

iii) např. zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

iv) zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

v) zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

vi) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů