Povinné informace ze zákona č. 106/1999 Sb.

 • Oficiální název

Obec Petkovy

 •  Důvod a způsob založení

Obec Petkovy je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 •  Organizační struktura

viz. položka Obecní zastupitelstvo

 •  Kontaktní spojení
 • Případné platby možno poukázat

banka ČS a.s. Mladá Boleslav č. účtu: 483206379/0800

 • IČO

00238414

 • DIČ

neplátce DPH

Místo a způsob jak získat příslušné informace - osobně nebo telefonicky na sekretariátu obecního úřadu.

 • Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze na sekretariátu obecního úřadu.

 • Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí orgánů obce, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech - tímto místem je obecní úřad.

 • Návody na řešení nejrůznějších životních situací

viz. Portál veřejné správy

 • Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž orgány obce jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k orgánům obce - tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

 • Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad lze zjistit v kanceláři Obecního úřadu.

 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti obce v oblasti poskytování informací jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

 • Seznam organizací
  • Obecní knihovna
  • JSDH
 •  Živnostenské rejstříky a rejstříky sdružení

Vyhledáte pomocí aplikace ARES Ministerstva financí - shromažďuje informace z různých rejstříků nebo pouze živnostenský rejstřík Ministerstva průmyslu a obchodu