Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu

Co budete potřebovat ke změně údajů o trvalém pobytu v obci nebo přihlášení k trvalému pobytu z jiné obce?

Potřebné dokumenty:

  • Platný občanský průkaz a rodný list, příp. oddací list.
  • Doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva ...), nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu k jeho přihlášení k trvalému pobytu (k nájemní smlouvě doložit také úředně ověření písemné potvrzení od majitele nemovisti k povolení přihlášení k TP). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že majitel nemovitosti či bytu potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. (Doloží list vlastnictví z Katastrálního úřadu nebo kupní či nájemní smlouvou).

Dítě do patnácti let přihlašuje zákonný zástupce - při hlášení do nového místa trvalého pobytu - tzn. z jiného města nebo obce je potřebný rodný list dítěte.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek 50,- Kč. Poplatek se netýká dětí do 15 let.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Při změně místa trvalého pobytu je oddělena vyznačená část občanského průkazu a občan má povinnost si vyřídit nový platný občanský průkaz.

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh majitele nemovitosti či bytu

Toto ustanovení zákona vychází vstříc majitelům nemovitosti či bytu v případě, že osoba, která je stále trvale hlášena na adrese jeho bytu či domu, se tam již nezdržuje a nemá žádné užívací právo k objektu. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje "Rozhodnutím".

Majitel nemovitosti či bytu pokud chce využít této možnosti podá písemnou žádost volnou formou, kde musí být uvedeno, že se zde tato osoba nezdržuje, nemá zde žádné majetkové nároky a toto doložit, listem vlastnictví a nabývací smlouvou.

 

Potvrzení o trvalém pobytu a poskytování údajů vedených v informačním systému

Tyto údaje se poskytují pouze k vlastní osobě žadatele (po prokázání totožnosti) na základě písemné žádosti. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem - tato povinnost odpadá,  podepíše-li občan žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Poplatek: Za potvrzení o trvalém bydlišti je stanoven poplatek 20,- Kč,  za jiné údaje poplatek 50,- Kč.