Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů pro veřejné funkcionáře vede a evidenčním orgánem je starosta Obecního úřadu Petkovy.

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možno nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Písemná žádost musí obsahovat: 

  • jméno a příjmení žadatele
  • datum narození žadatele
  • místo trvalého pobytu žadatele 
  • adresu pro doručování žadatele
  • údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo prostřednictvím veřejné datové sítě

Žádost lze podat: 

  • osobně u evidenčního orgánu, OÚ Petkovy, Petkovy 57, 294 04 Petkovy 
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
    • Evidenční orgán registru oznámení, OÚ Petkovy, Petkovy 57, 294 04 Petkovy
  • elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu:

Po ověření žádosti udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které doručí do vlastních rukou žadatele. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo je zakázáno. Takovým jednáním je naplněna skutková podstata přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.

Žádost ke stažení zde